KİŞİSEL VERİ KORUMA VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

Satıcı, işbu Kişisel Veri Koruma Ve Çerez Politikası (bundan böylePolitika” olarak anılacaktır) hükümlerini dilediği zaman internet sitesinde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Yapılan güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak olup işbu Politikaya dahildir ve bu Politika ile birlikte yorumlanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’’), Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Satıcı kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Satıcı, kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu olarak, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

İşlenen Kişiler Veriler

Satıcının topladığı verilerden ilgili mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır:

 

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

Lokasyon Bilgisi

Yaşadığı şehir, ilçe (yapılan alışverişin teslimat adresi)

İletişim Bilgisi

Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Finansal Bilgi

Vergi dairesi, fatura bilgileri

Müşteri/Üye Bilgisi

Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası

Müşteri/Üye İşlem Bilgisi

Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

Risk Yönetimi Bilgisi

IP adresi, Mac ID vb

İşlem Güvenliği Bilgisi

Şifre, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi

Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve YAMACIYAN KUYUMCULUK TUR. MOB. OTO VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi

İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Kanun’un’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen anonim veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika ve Aydınlatma Metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince internet sitemize üyelik sözleşmesi yaparak üye olmanız halinde ya da üye olmaksızın elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle satın alma işlemi yapmanız halinde iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde hizmet ve tanıtım girişimlerimizi sunmak, yönetmek, geliştirmek ve kişiselleştirmek; üyelik kaydınızı, sipariş ve ödemelerinizi işleme koymak; sizinle hizmetimiz hakkında iletişime geçmek amaçları başta olmak üzere aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

web sitesi  üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, “müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, web sitesi alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,  müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi Hukuk işlerinin takibi, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası, Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi Usulü

 

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlar için Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

 

Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Şirketimiz veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır.

Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Verilerin Paylaşımı Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin açık rızası/onayı  çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık rızası/onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarımı koşulları çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle paylaşılabilmektedir. Kişisel veri aktarımı için açık rızanın gerektiği Kanun’da sayılan durumlar için Şirketimiz tarafından kişisel verilerin aktarılabilmesi için müşterilerin açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz

Satıcı, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için gerekli asgari güvenlik önlemlerini alacaktır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Satıcı, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Politikaya ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

İlgili Kişinin/Müşterinin/Veri Sahibinin Kanundan Doğan Hakları

Kanun’un 11. Maddesi gereğince; Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

 

Taleplerinizi, Kanun’un  ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesiuyarınca, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Satıcı tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Kanun’un 13. Maddesi ve Kanun’un yetkilendirdiği Kişisel Verileri Koruma Kurulunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle, Satıcıya ait “  adresine iadeli taahhütlü posta veya “info@yamachi.com.tr”  adresine e-posta ile ulaştırabilirsiniz.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Şirketimiz tarafından en geç otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Şirketimiz, özellikle başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Veri sahibi başvuruları kural olarak Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücret üzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

Şirketimizin Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğde sayılan hakları saklıdır.

Çerez Politikası:

Web Sitesi www.yamachigold.com (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılabilir.

 

İşbu Çerez Politakası Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçası olup Site’de hangi Çerezlerin kullanılabileceğini ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılabilir?

  • Kullanım amaçlarına göre, teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılabilir.
  • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılabilir. Oturum çerezleri ziyaretçinin Siteyi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

  • Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması.
  • Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak. Örneğin, Sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Sitenin ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Bu tarz Çerezler hariç kullanıcılar Çerezlere dair tercihlerini yönetebililir. Ancak bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Sitede kullanılabilecek Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya  ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

 

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.